Polityka Prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych jest: * „KORSARZ” Lucyna Muża, Lidia Muża.

2. Celem przetwarzania jest:
a. Dokonanie rezerwacji pobytu oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w trakcie pobytu.
b. Wywiązanie się z obowiązku opłaty miejscowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Jastarni.

3. Dane przetwarzane są na podstawie artykułu 6, punkt 1, litera a, b, c, d, oraz f. (prawnie uzasadniony interes administratora: zapewnienie bezpieczeństwa mienia należącego do administratora).

4. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy.

5. Obiekt monitorowany.(dane z rejestratora przechowywane będą do 60 dni)

6. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
a. Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.
b. Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
c. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.
d. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.

7. Odbiorcami danych osobowych są:
a. Urząd Miejski w Jastarni w celu uiszczenia opłaty miejscowej.
b. Bank w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji
międzynarodowych.

* Wynajem Pokoi KORSARZ Lucyna Muża ul. M. Stelmaszczyka 25, 84-140 Jastarnia
* Wynajem Pokoi KORSARZ Lidia Muża, ul. M. Stelmaszczyka 25, 84-140 Jastarnia